Zákonné informace

(ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - standard ISVS)

1. Název

Obecní úřad Skočice
Obec Skočice


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.


3. Organizační struktura

Obecní úřad ve Skočicích není rozčleněn na odbory.

Zastupitelstvo


4. Kontaktní spojení

Obec Skočice

Skočice 56

387 75 Skočice

Telefon: 724 189 603

Email: obec.skocice@seznam.cz

www: www.skocice.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

0680344359/0800 - ČS Vodňany


6. IČ:

00251780


7. DIČ:

není


8. Dokumenty

Úřední deska

 

9. Žádosti o informace

Informace jsou zveřejňovány:

  1. na úřední desce Obce a Obecního úřadu
  2. místním rozhlasem, je-li v obci instalován - aktuální informace
  3. v úřadovnách Obce a Obecního úřadu - předpisy k nahlédnutí, vydávání tiskopisů a formulářů
  4. na vývěskách rozmístěných v obci - aktuální informace

Na informace v registrech, které nejsou každému přístupné, se v souladu s § 5 odst. 3 zákona nevztahuje povinnost zveřejnění.

Zveřejněnou informací pro účel této směrnice je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.

Doprovodné informace podle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale jsou poskytovány na základě žádosti právnických nebo fyzických osob.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad v úředních hodinách
Pondělí 18:00 - 19:00
 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obce nebo Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode doručení rozhodnutí.

Jestliže Obec nebo Obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává prostřednictvím Obce nebo Obecního úřadu.

Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu Krajského úřadu.

Odvolání proti rozhodnutí Obce v přenesené působnosti předá starosta Radě obce.

Odvolání proti rozhodnutí Rady obce v samostatné působnosti předá starosta Zastupitelstvu obce.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí Rady obce nebo Zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného Krajského úřadu.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.


12. Formuláře

Všechny formuláře jsou k dispozici na radnici


13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací


Portál veřejné správy ČR

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo kultury

Ministerstvo práce a sociálních věcí


14. Předpisy

Agenda Obecního úřadu


15. Úhrady za poskytování informací

nevybírá se


16. Výroční zprávy

Úřední deska