Podatelna

Elektronická podatelna obecního úřadu SKOČICE
Elektronická adresa: podatelna@skocice.cz


Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Skočice.


Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Skočice, Podatelna, Skočice 56, 387 75 Skočice

.


Úřední hodiny podatelny:
 

pondělí 18:00 - 19:00


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):


Potvrzení doručení datové zprávy

 

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Skočice podatelna(at)skocice.czDD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

 


Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.


Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.


Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.


Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD či na USB flash disku. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


Vyřizování dotazu týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec.skocice@seznam.cz  případně na poštovní adresu úřadu.

 


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

 

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li čádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)

musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

 


Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.


Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.