Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.
  
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí obecní úřad.
Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává po vyplnění a ověření žádosti (§ 13, odst. 5 zákona) v úředních hodinách Obecního úřadu.
 
 Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:
 
1) nahlížení do registru v písemné podobě
 
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách Obecního úřadu.
  
2) nahlížení do registru v elektronické podobě - přidělení uživatelského jména a přístupového hesla
 
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru.
 
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu).
  
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.
  
Poučení:
 
Přestupku se dopustí ten, kdo
 
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře 
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě
 
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.
 
 
 
 
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz