Kronika

Zde najdete výběr ze skočické kroniky z let 1986 - 1989

 

1986

 

Práce národního výboru

 
Vzhledem k tomu, že končí volební období a termín voleb byl stanoven na 23 a 24. května, s tím, že ustanovující schůze nového národního výboru bude 18. června, byl plán práce národního výboru vypracován jen na toto období. Celkem bylo do ustanovující schůze uskutečněno deset schůzí rady NV, dvě plenární zasedání a jedna schůze veřejná[,] předvolební, kde byli představeni kandidáti do okresního národního výboru a do místního národního výboru. Úkoly volebního programu byly splněny, takže program schůzí byl zaměřen hlavně na přípravu voleb. Bylo nutno projednat se složkami národní fronty návrhy kandidátů jednotlivých složek. Počet poslanců do zdejšího národního výboru byl stanoven na patnáct. Po dohodě se složkami NF byli navrženi následující občané a občanky. Z Vitic navržen Josef Prokop ml. pracuje jako údržbář v dílně JZD. Jmenovaný zastával již jedno období funkci poslance a člena rady MNV. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladého a snaživého člověka a v této funkci se osvědčil[,] byl navržen znovu. Z Krašlovic byli navrženi na poslance MNV Václav Fürbach, František Petrášek, Pavel Stojka a Zdeněk Holaj. Jedná se většinou o mladé a snaživé pracovníky, kteří již v národním výboru pracovali a nebylo k jejich práci připomínek, byli navrženi znovu. Z Lidmovic byl navržen Jaroslav Kovařik, Marie Tlustošová a Marie Vrbská, kteří též již v národním výboru pracovali a vzhledem k tomu, že se osvědčili[,] byli navržení znovu. Dále byl navržen Ladislav Malec, který ještě v nár. výboru nepracoval, ale jedná se o mladého člověka a má pro úspěšné vykonávání funkce všechny předpoklady. Ze Skočic byli navrženi: Kapusta Bohuslav, Kulhavá Alžběta, Koranda Jaroslav, Hrabětová Věra, kteří již v nár. výboru pracovali, někteří dokonce již několik období[,] a jelikož se osvědčili, byli navrženi znovu. Bylo by škoda jejich skušenosti[!] nevyužít. Dále byla navržena Anna Balounová a Václav Pavlík. Jmenovaní jsou navrženi poprvé, jsou bezpartijní s kladným poměrem a mají všechny předpoklady tuto funkci vzorně vykonávat. Dále byl projednán návrh nového volebního programu, kde se navrhuje: Vybudovat gravytační[!] vodovod ve Viticích, generální opravu pohostinství ve Skočicích nákladem 500.000 Kčs a zhotovení bezprašné vozovky ke hřbitovu ve Skočicích. S tímto návrhem byli občané seznámeni na předvolební schůzi, že dle jejich připomínek bude ještě upraven, protože není konečný a bude možné během volebního období doplnit dle potřeby. Příprava na volby byla projednána, zvoleny patřičné komise a stanoveny volební obvody. Bylo dohodnuto, že budou dvě volební místnosti a to ve Skočicích a v Krašlovicích. Výzdobu volebních místností zajistí svaz žen. Volby proběhly bez rušivých momentů a navržení poslanci byli zvoleni. Celkem tři voliči se k volbám nedostavili[,] a to Antonín Vácha s manželkou ze Skočic a Jaroslav Mikšíček z Vitic. Váchovi nedovoluje účastnit se volebního aktu jeho náboženské vyznání tj. sekta „Svědků Jehova“. Mikšíček nešel k volbám, protože mu národní výbor nedovolil rozkopat veřejnou cestu, aby si zvětšil pozemek u svého domku. Dvě kandidátky byly škrtnuty. Ustavující schůze nového národního výboru se konala dne 18. června[,] v sále místního pohostinství za přítomnosti zástupce ONVze Strakonic. Vzhledem k tomu, že dosavadní předseda s. Jaroslav Koranda je v důchodovém věku[,] požádal o uvolnění s funkce. Jmenovaný vykonával napřed funkci tajemníka MNV po dobu třech volebních období a potom funkci předsedy, takže byl ve funkci od roku 1954. Jeho žádosti bylo vyhověno s tím, že bude zastávat funkci člena rady MNV. Zástupce okresního národního výboru poděkoval jmenovanému za jeho dosavadní práci a předal mu čestné uznání rady ONV. Na místo předsedy národního výboru byl navržen s. Václav Fürbach. Jmenovaný je 35 roků stár, bydlí ve vlastním rodinném domku, který právě dostavěl v Krašlovicích. Je členem KSČ a pracuje jako údržbář u Jihočeských pekáren ve Vodňanech. Jeho hodnocení je po všech stránkách kladné. V národním výboru pracoval již dvě období jako člen rady MNV. Po celé obě období se nevyhýbal žádné práci, úkoly vzorně plnil, proto byl navržen na nového předsedu a byl též jednohlasně zvolen. Taktéž další členové byli do svých funkcí zvoleni jednohlasně a to: Za tajemníka MNV Kulhavá Alž., která tuto funkci vykonávala již dvě období a nebylo k její práci připomínek. Za účetního pracovníka MNV zvolena soudr. Vrbská Marie. Dále byly ustanoveny dvě komise a to komise veřejného pořádku[,] do které byl za předsedu zvolen Václav Pavlík a za členy František Petrášek z Krašlovic, Stanislav Petrášek ze Skočice, Malec Bohumil z Lidmovic a Kaše Stanislav z Vitic. Do komise finanční za předsedu zvolena Marie Tlustošová a za členy Marie Vrbská a Věra Hrabětová. Po skončené volbě nových funkcionářů byl projednán a schválen plán práce na druhé pololetí.
 

Složky NF

 
Složky národní fronty jsou beze změny a tak též jejich činnost. Slavnostní výroční schůze, požárnický bál, to je již takřka jediná taneční zábava, která v obci je. Jedině v Krašlovicích pořádají ještě posvícenskou taneční zábavu. Dříve chtěli v každé obci postavit velký kulturní dům[,] s velkým sálem a jak rychle tato moda[!] přešla. Dnes jsou nastaveny velké sály a zábava v nich žádná. Naše obec postavila kulturní dům v Krašlovicích. Dříve se tam přeci udělalo ročně několik zábav[,] na které se to sešlo, takže se to jakš[!] takž rentovalo. Nyní jsou, tak tři zábavy ročně a to většinou s prodělkem. Totéž je v sousední obci Křtěticích[,] postavili ještě větší sál a je to tam to samé[,] návštěva žádná, jedině tak na ten požárnický bál a jinak nic. Na tyto budovy je drahá údržba a výtěžek žádný, takže to pomalu chátrá a nebude z toho nic, protože, že by se situace zlepšila už nevěří nikdo.
 

Zásobování

 
Zásobování v obcích a osadách je taktéž beze změny. Takže je prodejna ve Skočicích[,] v Lidmovicích a Krašlovicích a pohostinství ve Skočicích a Krašlovicích[,] již jen čtyřikrát za týden je otevřeno a to prodává lahvové pivo. Když dojde k tomu, co se připravuje, že lahvové pivo se bude prodávat v prodejně, nebude v hostinci tržba žádná.
 

Stavby

 
Bohuslav Kapusta stavbu svého rodinného domu dokončil a před vánoci se nastěhoval, i když ještě potřebuje udělat přízemí a terénní úpravy venku. On dosud bydlel u rodičů a nyní[,] když se mu narodilo třetí děcko[,] přeci jen je lepší[,] když je ve svém. Bratři Malcové v Lidmovicích skončili stavbu dvojdomku a nastěhovali se. Potřebují ještě udělat fasádu. Petr Kub v Krašlovicích skončil adaptaci zakoupené zemědělské usedlosti a též se nastěhoval. Nutno konstatovat, že přestavbu provedl vzorně. Jemu to šlo rychle hlavně proto, že krmí ve Křtěticích volně ustájené býky, takže přes den je doma a je vyučen zedníkem. Václav Fousek ve Skočicích má také stavbu hotovou[,] mimo fasády. Ten se stěhováním zatím nepočítá, jedině[,] že by některé z dětí se nastěhovalo. On sám počítá se stěhováním až na důchod. Vzhledem k tomu, že zemřel Josef Žák[,] má jeho domek nového majitele, kterým je Václav Žíla z Vodňan. Jmenovaný provádí na domku drobné úpravy, které již tento domek potřeboval. Jinak nový majitel v tomto domku nastálo bydlet nechce, počítá, že jej bude mít jako rekreační. Také rodinný domek Marie Klucké je většinu časa[!] prázdný a proto shání kupce. Jenomže odhadní cena byla stanovena na 160.000 Kčs a to se kupci moc nehrnou. Zájemců by bylo dost, ale každý se podívá, ale ta cena každého zarazí. Pokud se týče těch staveb všeobecně[,] ono to není legrace se do té stavby dát, když stále něco schází[,] hlavně cement. Ono se stále ještě nenakupuje, ale shání, a to je potom těžko, aby stavba pokračovala, když není z čeho stavět. Národní výbor má povolenu stavbu veřejného osvětlení. Dosavadní jest od r 1943, takže je v havarijním stavu, projekt je hotov, peníze též, ale potřebný materiál není možné sehnat, tudíž bude nutné počkat[,] jestli se to příští rok zlepší.
 

Družstevní bytovky

 
Se stavbou družstevních bytovek se také ještě nezačalo, ale již se provádí terénní úpravy, takže se již po novém roce začne. Tato stavba se zdržela hlavně tím, že odbor výstavby nechtěl stavbu povolit, dokud nebude postavena čistička odpadních vod. Jenže kdo má tuto čističku postavit. Národní výbor připravil místo, a z části projekt. Stavba by se měla umístit pod objektem JZD čp 13[,] z bývalých rybníčků, jenže celkový náklad je takřka dva miliony Kčs. A tyto peníze nechce dát nikdo. Hlavními znečišťovali [!] jsou celní správa[,] družstevní byty a JZD, kteří by se měli o finanční náklad podělit. Celní správa tam by vcelku problém nebyl[,] ta by svůj podíl přispěla[,] horší je to s těmi ostatními. Národní výbor na to sám finanční prostředky nemá, protože okresní národní výbor byl ochoten na tuto stavbu přidělit 100.000-Kč, což by tak bylo na projekt a přípravné práce.
 
S přestavbou místního hostince také zatím započato nebylo. Zatím se schání[!] projekt. Finanční prostředky jsou zajištěny v částce 500.000-Kč.[,] se započetím stavby se počítá v roce 1988. Se stavbou velkokapacitního kravína bylo započato a stavbu provádí zemědělské stavební sdružení ze Strakonic. Stavba rekreačního střediska a školy v přírodě ČZM Strakonice slibně pokračuje. Byla dokončena stavba bytovky značky „Okál“[,] do které se nastěhoval zaměstnanec ČZM, který bude na stavbu dohlížet. Jinak s ukončením stavby celého areálu se počítá do konce roku 1987 a je reálný předpoklad, že termín bude splněn. Výstavba areálu školy v přírodě pro podnik „Sklotas“ Teplice započato[!] nebylo[!]. Nevím[,] co se s tím stalo, najednou všechno utichlo a neděje se nic. Staveniště bylo vybráno, projekty byly hotové a najednou je klid.
 
Občané ve Viticích začali s přípravou na vybudování vodovodu. Připravili studny u lesa zv. „U dobré vody“, bylo projednáno povolení od st. lesů a zajištěna projektová dokumentace s tím, že po novém roce se se stavbou začne a ještě tento rok by se dodělala. Chuť do práce je velká, takže je předpoklad, že bude plán splněn. Hlavním organizátorem je člen rady MNV Josef Prokop z Vitic.
 
V Krašlovicích byly zahájeny přípravy na stavbu bytové jednotky pro velkokapacitní teletník. Byly provedeny terénní úpravy.
 

Počasí, úroda

 
Počasí jako celek bylo v celku dobré. Sníh napadl ihned po novém roce a začalo mrznout, mrazy do dvaceti stupňů. Jaro také příznivé[,] až na časté přeháňky, které práci dost kazily. Úroda byla též slušná, i když ne taková jako v loňském roce. Průměrný výnos obilovin 48q po hektaru. Taktéž okopanin, hlavně brambor[,] byla úroda pěkná. Jenomže brambory trpí plísní, takže je vyloučeno je uskladňovat na zimu, to by z nich do jara nezůstalo takřka nic, prociž[!] je také nikdo neuskladňuje v sirovém [!] stavu. Družstvo všechny brambory, které má na krmení spaří a dá do silážních jam. Občané je spaří a dávají do igelitových pytlů, pevně zavážou a tím jsou uskladněny beze strát[!] a ještě je dobytek raděj[!] žere, protože v pytlích skvasí[!]. Úroda ovoce byla taktéž dobrá, jenomže tam stále přetrvává, že když se urodí[,] není komu prodat, protože podniky[,] které toto ovoce zpracovávají[,] tomu nestačí.
 

Včelaření

 
Na včelaření byl letošní rok dobrý, i když jaro bylo chladné[,] s častými přeháňkami[,] včelám moc neprospělo, takže výnos ze řepky byl malý. Během léto[!] se to ale srovnalo. Zamedoval les a to výnos medu zachránilo a bylo v průměru 20 kg na včelstvo. Podzim byl velmi suchý a z jetelů snůška žádná.
 

Myslivost

 
Myslivost upadá rok od roku čím dál víc. Kdyby bylo počasí jakékoliv[,] zvěř ubývá stále a čím dál víc, jako kdyby žádný přírůstek nebyl. Dochází pomalu a jistě na všechny druhy. Začalo to nejdříve s tetřívkem. V roce 1950 ještě tokali v „Kovářů koutě“ a nad Pivkovicemi a během třech let se stratili[!]. Sem a tam se objevila samotná slepice a potom už vůbec nic. Dalším druhem byl jeřábek[,] které bylo možno vidět na různých místech[,] jako u „Václava“ na „ Netonických křižovatkách“. Ubývali [,]až zůstal už jen jeden pár u „Václava“ a nakonec se stratil[!] i ten, zajímavé je, že přírůstek žádný. Dále byly koroptve, kterých bylo opravdu spousta. Nebyl problém[,] při pěti střelcích[,] za odpoledne jich střelit stovku, a začaly ubývat, až byl odstřel zakázán a nestřílí se již dvacet let a pomalu nebude k vidění ani jedna. Křepelky byly slyšet přede žněmi na většině polí jejich známým voláním „pět peněz“, nikdo je nestřílel a dnes je již nikdo neuslyší. Dalším známým druhem je zajíc, nebyl problém je vidět, ať v lese, nebo na poli, a začínají se tak rychle strácet[!], že v letošním roce většina mysliveckých společností nestřílela. Bažanti jsou dnes jen ty, kteří se uměle odchovají a to z toho[,] co se vypustí[,] se neuloví ani polovina, protože chce též škodná. Zvláštní je to se zvěří srnčí. Ta stále odolávala, ale během posledních třech let, tak rychle ubývá, že tak ještě tři, nebo čtyři roky a bude to vzácnost, a to bych mohl pokračovat dál. Kachny již také začínají být vzácné a není daleko doba[,] kdy bude zakázán odstřel. Ještě v roce 1954 bylo na „Kocandě“ v potůčku a i v malém rybníčku spousta raků, kam se poděli. Navečer bylo slyšet cvrčky[,] teď také nic. To jsem si jen tak trochu zavzpomínal. Co všechno bylo a už není[,] i když dnes se snažíme zlepšovat životní prostředí, ale nevím[,] jestli již není pozdě.
   
Skočice 8. 12. 87
 

1987

 

Práce národního výboru

 
Se řídila plánem, který je vždy projednán a schválen na plenárním zasedání a to, vždy na celé pololetí. Tento plán předpokládal uskutečnit sedm plenárních zasedání, dvacet schůzí rady a dvě veřejné schůze. Na těchto schůzích bylo projednáno, mimo normální agendy, plnění úkolů volebního programu. Na tento rok bylo plánováno dokončení vodovodu ve Viticích, úprava návsi v Krašlovicích, rekonstrukce veřejného osvětlení a drobné opravy vodovodu Skočice a Lidmovice. Přítomnost poslanců na schůzích je takřka stoprocentní, hlavně na schůzích rady MNV. Byly uskutečněny též tři veřejné slavnostní schůze, a to, k výročí únorových událostí, k výročí říjnové revoluce a k mezinárodnímu dni žen. Při oslavě mezinárodního dne žen bylo podáno menší občerstvení a ženám byly předány kytičky. S tím bčerstvením[!] je to rok od roku horší, protože nejsou povoleny žádné finanční prostředky, a tak, když se to chce dělat[,] je nutno žebrat u organizací národní fronty, jako požárníci o[!] pod. Tyto schůze je nutno střídat a to, jeden rok je dělat ve Skočicích a druhý rok v Krašlovicích. Dále je nutno na tyto schůze zajistit dopravu. Taktéž plenární zasedání je nutné střídat a pořádat jej jednou ve Skočicích a podruhé v Krašlovicích, jinak by si stěžovali, že musí dojíždět pořád do Skočic.
 

Složky NF

 
Složky národní fronty zůstávají stále stejné, to znamená v každé osadě požární sbor, ve Skočicích a Krašlovicích jsou dozorčí výbory Jednoty, v Lidmovicích je svaz mládeže, v Krašlovicích svaz žen a ve Skočicích organizace ČS červeného kříže. Práce jednotlivých složek je v celku dobrá účastňují[!] se brigád na plnění úkolů volebního programu. Jedině u svazu mládeže ta činnost není vždy akorát, ale tam se to musí prominout, protože to je jako průchodící[!] dům. Členové se stále mění, přijdou mladí ze školy, zase ty starší odchází někdy jinam do zaměstnání, některý se ožení, děvče se vdá a odstěhuje se, takže je to stále v pohybu. Ono je to stejně s těma organyzacema[!] na té vesnici divné, protože tam by měl zůstat jedině tak nějaký invalida[,] nebo důchdce[!], jinak když je zaměstnán, tak je v závodní organizaci. Studenti jsou ve školní organizaci, členové JZD v JZD a na vesnickou nezůstane nic,takže hlavní[,] na koho je se možné spolehnout, jsou požárníci.
 

Zásobování

 
Zásobování je vcelku zajištěno dobře, takže z řad občanů není připomínek. Pokud se týče služeb, dojíždí do obce každý týden pojízdná sběrna pro prádelnu a čistírnu, která jeden týden věci sebere a za týden je přiveze zase vyprané a vyčištěné. Doprava do obce je zajišťována autobusi[!] ČSAD, kterých jede behem[!] dne jedenáct jak ve směru Strakonice, tak ve směru Vodňany.
 
…………………….
 

Stavby soukromé

 
Soukromé stavby byly vcelku dokončeny, až na fasády a ty schází dodělat u Kapusty, Fouska i Malce. Jinak všichni již v novostavbách bydlí. Novou stavbu začal St. Zíka v Lidmovicích, který z bývalé stodoly hodlá udělat dvě bytové jednotky.
 

Stavby družstevní

 
Bylo započato se stavbou družstevních bytovek na Veverů zahradě[,] pro JZD Drahonice. Stavbu provádí družstvo vlastními pracovníky. Vcelku jim to jde dobře, do konce roku skončili hrubou stavbu. Stavba pionýrského tábora a školy v přírodě pro ČZM Strakonice se také již chýlí ku konci a má být po novém roce skončena, tak aby již o prázdninách započal provoz a vypadá to, že se tento předpoklad splní. Velkokapacitní kravín na Kocandě se buduje stále. Dokončení by mělo být v roce 1989. Tam byly nějaké nesrovnalosti v projektu. Původní projekt předpokládal, že stavba bude pod kopcem [,]ve směru na Lidmovice. Ze Skočic neměla být tato stavba takřka vidět a najednou je to postaveno všechno na kopci u samé Kocandy cca 40bm od rodinného domku p. Tlustoše, který když to viděl, že mu to staví takřka pod okny, tak si stěžoval na všechny možné instance, že sním[!] nikdo nejednal. Teď to všechno odnese národní výbor, že to s ním měl projednat. Dle mého názoru to sním[!] měl projednat majitel stavby a jeho vyjádření přiložit k žádosti o stavební povolení. To neudělal nikdo a pak se diví, že si stěžuje. Můj soukromý názor je ten, že nikdo nepočítal s tím, že by to Tlustošovi vadilo, protože podle projektu to mělo být za kopcem. Když ale začali dělat skrejvku, tam, kde to původně mělo být postaveno a zjistili, že je tam skála a že by to bylo moc pracný a drahý to odklidit, postavili to na kopci. Pokud se týče stavby čistírny odpadních vod ve Skočicích, tak to utichlo. Národní výbor se předběžně informoval[,] co by to stálo a když zjistil, že se mluví o dvouch [!]milionech a žádný nechtěl ničím přispět[,] nechal to být. Napřed se říkalo, že dokud se nezačne se stavbou čistírny[,] nebude povolena stavba družstevních bytovek, zatím se bytovky staví a s čistírnou se neděje nic. Všichni se od toho odtáhli a národní výbor sám to stavět nemůže, protože na to nemá finanční prostředky a stejně tak velkou stavbu nemůže začít. Jednotné zem. družstvo , říká, že staví kravín v hodnotě cca 50 milionů, takže též nemá peníze a celní správa sama to též nezačne. Teď se zase říká, že dokud nebude čistírna[,] nebude provedena kolaudace bytovek, tak si na to počkáme[,] jak to dopadne.
 

Vodovod Vitice

 
Stavba vodovodu ve Viticích byla skončena bez problémů. Do práce se zapojili všichni občané. Hlavní zásluhu na včasném dokončení má člen rady MNV Josef Prokop, který se o všechno staral. Zatím zdejší vodovody jsou na okrese nejlevnější. Všude se staví vodovod a háže se milionama a zde se postavily vodovody do všech osad, průměrný náklad 200.000-Kč a dál není režie žádná[,] protože voda teče všudy[!] sama - samospádem. V Drahonicích postavili nový hostinec, ale pro vodu si jezdí do Skočic. Stavba bytových jednotek pro velkokapacitní teletník v Krašlovicích, byla započata a postaveno přízemí a sklepy, ostatní má být montované a to má provést podnik, jedná se o bytovky zn „Okál“.
 

Hostinec Skočice

 
S přestavbou hostince ve Skočicích zatím započato nebylo. Nebyl hotový projekt, takže nebylo možno nic začít, počítá se začít v r. 1989. V plánu byla též rekonstrukc[!] veřejného osvětlení ve Skočicích, započato též nebylo, jednak není podnik, který by to udělal a v režii nár. výboru to dělat nelze, protože nejsou k sehnání potřebné věci.
 
Podnik „Sklotas“, který měl stavět školu v přírode[!] na „Pahorku“ nedělá nic. Nikdo sem nejede, všechno utichlo[,] takže mám dojem, že nebudou stavět nic. Je to divný[,] jestli nemají peníze, nebo proč toho nechali. Měli hotové všechny projekty, tu bylo ňákých[!] komisí, co to všechno stálo peněz a teď se neděje nic.
 
Celní správa také plánovala, že dosavadní objekt rozšíří a postaví ještě jednu budovu v hodnotě deseti milionů a také s toho sešlo a zůstalo všechno při starém.
 

Počasí a různé zajimavosti

 
Počasí v celku příznivé, ale dost chladné. První sníh napadl 22. listopadu, ale hned sešel, trochu mrzlo na sucho, 9 prosince mráz 15°, ale to povolilo, takže vánoce byly bez sněhu. Úroda byla podstatně horší, než loni, což zavinilo chladné počasí, přes léto časté přeháňky. Úroda ovoce též špatná, což zavinilo to studené jaro.
 
Rodinný domek Kluckých, původně Šefránků, byl prodán, Koupil[!] jej lesní závod Protivín, snad za 160.000-Kč, s tím, že udělá opravu a bude tam mít kočího a režijní koně na přibližování dřeva. S přestavbou se má začít na jaře. Budova čp 32, bývalá myslivna st. lesů, je prázdná, jsou tam jen kanceláře, byt se nepoužívá. Snad se tam má dělat generální oprava. Lesní správa se bude stěhovat do Vodňan, kde se staví nová budova. Od nového roku to již nebude lesní správa Skočice, ale lesní správa Vodňany, i když budou ještě rok úřadovat ve Skočicích. Tak to vypadá, že se všechen personál odstěhuje do města, na hájovnách již hajný nebydlí a budou do lesa dojíždět jako do továrny, jenomže továrna se dá zavřít, ale lesy ne.
 
Pionýrský tábor „Na Kocandě“ je v provozu stále, ale je to smutné podívání do toho lesa kolem. Většina stromů je nasekána, buď na kmeni, nebo na kořenech. Když dají dětem do ruky sekeru, tak by je měli hlídat[,] co sní[!] sekají.
 
Třináctého listopadu zemřel náhle František Trnka ve věku 61 let. Jmenovaný zástával[!] jedno období fukci[!] předsedy MNV a členem rady MNV by[!] po několik období.
Čest jeho památce.
 
25. 11. 88
 

1988

 

Práce národního výboru

 
Schůzová činnost je stále stejná, návštěvnost schůzí taktéž. Jedině úřadování je stále složitější, hlavně u nadřízených orgánů. Stále se píše v novinách, v televizi to člověk slyší denně, jak se zjednodušuje administrativa, ale skutečnost je úplně jiná. Když to porovnám s odstupem těch třiceti let, tak je to rok od roku horší[,] čím dál víc různých předpisů a nařízení, že kdyby to kak[!] bylo před těma třiceti nebo čtyřiceti lety[,] tak se toho nevybudovalo ani polovina. Když te[!] člověk porovná[,] jak dlouho trvalo sehnat stavební povolení, třeba když se stavěla požární zbrojnice v roce 1963, nebo když se stavěla kulturní zařízení v Krašlovicích[,] nebo pošta a prodena[!] ve Skočicích v roce 1973, tak se to na prosto[!] nedá srovnávat, trvá všechno čím dál déle, čím dál víc předpisů a nařízení, čím dál víc organizací de[!] toho mluví. To je vidět teď, když se má započít se[!] přestavbou pohostinství ve Skočicích, to nebude stavba úplně nová, ale jen rekonstrukce. To je nějakých cest na ONV. Jednou se řekne[,] musíte přinést ještě toto potvrzení, když se přinese, tak si vzpomenou zas ještě něco jiného a zase se jede domů s prázdnem. Jak to má ten předseda MNV dělat, když funkci vykonává při zaměstnání. S přestavbou pohostinství se mělo záčít[!] v letošním roce, ale zatím pořád stavební povolení není a už letos nebude. Jen aby se to vyřídilo aspon[!] v příštím roce. Proč se nemůže na tom patřičném odbore[!] říct a nebo napsat, co všechno se má být[!] k žádosti o stavební povolení doloženo. Vždyť je to tomu obyčejnému člověku na té vesnici hrozně divné a připadá to[!], že to nikdo neví[,] nebo to vědět nechce, proto že se to říká po částech, jak si snad kdo vzpomene. Je potom těžko dělat s občany závazky na různé akce, když se neví[,] kdy se dostane povolení. Nikdo si nedovede představit, jak to stěžuje práci a jak se to těžko lidem vysvětluje. Když to porovnám[,] co bylo jednání kolem výstavby čističky odpadních vod a nakonec s toho sešlo a nestaví se nic. To bylo stále řečí, že se nové bytovky nepovolí stavět [,]dokud nebude čistička a zatím jsou bytovky takřka hotové[,] počítá se s kolaudací po novém roce a čistička nikde.
 

Stavby soukromé

 
Fasády na nově postavených domcích dodělal Kapusta, Fousek a Malec z Lidmovic. Novou stavbu započal Zíka v Lidmovicích. Do zimy hrubou stavbu dokončil střechu.
 

Stavby družstevní

 
Výstavba družstevních bytovek úspěšně pokračuje. Stavbu provádí stavební skupina JZD. Skončení a předání do užívání se plánuje v jarních měsících příštího roku, což je reálný předpoklad. Výstavba pionýrského tábora a školy v přírodě ČZM Strakonice byla skončena a uvedena do provozu, na prázdniny byla již obsazena[.] Stavba čtyřech[!] bytových jednotek zn „Okál“ v Krašlovicích pro velkokapacitní teletník, byla provedena montáž a zastřešení, takže vnitřní úpravy zůstaly na příští rok.
 
Velkokapacitní kravín na Kocandě, stavba pokračuje, skončena má být v příštím roce, což je reálné.
 
Bylo provedeno vyasfaltování cesty od Vražebného rybníka[,] až k celní škole a od silnice kolem hřbitova na konec vesnice[,] směrem na pahorek. Tato akce stála 206.000Kčs[,] takže 116.000 zaplatil národní výbor a 90.000 přispěla celní správa. Farní úřad opravil fasádu u kostela, práci udělali abčané[!] i s[!] okolních obcí a vybavil kostel novým nábytkem. Bylo též započato s úpravou návsi v Krašlovicích[,] dokončení bude provedeno v jarních měsících. S přestavbou pohostinství započato nebylo, není stavební povolení[,] jak uvedeno vpředu.
 

Počasí

 
Počasí vcelku příznivé, ale suché. První sníh napadl devátého listopadu, ležel několik dní a pak sešel. Nejsilnější mráz byl dvacátého třetího listopadu a to sedmnáct stupňů, pak se oteplilo a bylo celou zimu takřka bez sněhu a bez mrazu. Jenomže žádný sníh a málo deště[,] není nikdy dobré, jestliže vláha není přes zimu[,] je potom sucho a to není dobré. Úroda byla vcelku dobrá[,] v průměru se sklidilo z jednoho hektaru 5 tun obilí. Brambor se urodilo též dost[,] v průměru přes dvacet tun po hektaru. Taktéž ovoce se urodilo dost, jenomže to zas nebylo komu prodat, takže se zase našly místy ještě na jaře pod stromem.
 

Včelaření

 
Včelaření moc pěkné nebylo, medu málo. To vypadá tak, že ten[,] kdo má včely ve voze a může s nima kočovat[,] dostane trochu medu ze řepky, ale jiného medu[,] hlavně lesního[,] bylo moc málo. Ono totiž na lesní med je potřeba vlhko a teplo a to nebylo.
 

Myslivost

 
Pokud se týče myslivosti[,] je to stále špatné, rok od roku horší. Stavy zvěře se stále snižují[,] už ubývá i srnčí zvěř, které bylo stále dost. U drobné zvěře se stavy stále snižují a pokud chtějí myslivci lovit[,] musí si zvěř vypěstovat ve voliérách a do přírody vypustit. Jenomže po vypuštění se na ně vrhne škodná a tak slovitelnost činí vcelku 40% z vypuštěného množství. Započalo se též s domácím odchovem kachen březňaček, tam je to o něco lepší se slovitelností, ale je potřeba, aby do doby odstřelu akorát dorostly, jinak jakmile jsou vyspělé dřív a nemají klid, tak z rybníka odletí a už se těžko hledají.
 

Různé zajímavosti

 
Sídlo dosavadní lesní správy ve Skočicích bylo zrušeno a přestěhováno do nově postavené budovy do Vodňan[,] dnem 15. prosince. Toto sídlo, které bylo nyní v domě čp 32, která byla postavena v roce 1900[,] a před tím bylo v čísle popisném 10[,] kde bylo[,] co paměť sahá. Po vystěhování z domu čp 32 započala se provádět celková oprava a poté se má do budovy nastěhova[!] kočí.
Nový majitel domku čp 17 „Zbíralů“ započal provádět opravu tohoto domku.
 
Nyní několik snímků nových staveb.
 
č.p. 43
č. p. 44
č.p. 45
č.p. 46
Postavil NV v akci „Z“. Je tam pošta, prodejna a 2 byt. jednotky. Skočice
 
Celní škola přistavěna k bývalé základní škole. Skočice
2 bytové jednotky v Lidmovicích
Krašlovice
Pionýrský tábor a škola v přírodě pro ČZM Strakonice. Krašlovice
 
 
10. 12. 1989
 
Úvod
 
Jmenuji se Jaroslav Boška a jsem pánským krejčím. Narodil jsem se 18. 4. 1923 v Pivkovicích. Do Skočic jsem se přistěhoval z Dunovic 28. 10. 1965 se svou rodinou. Na žádost mého zetě, nynějšího starosty obce, ing. Jaroslava Šídla a se schválením obecního zastupitelstva[,] chci se ujmout psaní obecní kroniky ve Skočicích. Vše, co zapíši do této kroniky, budu psát s jedinou myšlenkou. Vše dobré, co v nově nabylé svobodě vykonáme, ať zůstane pro Vás, co po nás přijdete, jako příklad jak žít, aby to bylo k prospěchu naší obce, ale i k prospěchu celé naší drahé vlasti. To méně dobré, nebo snad dokonce špatné, co zapíši, ať je Vám výstrahou, abyste vždy šli jen po těch dobrých cestách-lásky-pravdy a přátelství.
Dne 16. 1. 1991 jsem podepsal smlouvu v Okr. Museu ve Strakonicích u pí. Dr. Říhové s tím, že zapíši též roky 1989 a 1990, které minulým kronikářem nebyly zaznamenány.
Skočice, 9. 5. 1991 J. Boška
 

1989

 
Tento rok začal mírnou zimou. Větší mrazy se dostavily až v únoru. Sněhu napadlo za celou zimu poměrně málo, což se projevilo v letních měsících malou zásobou vody, takže zásobování vodou z místního vodovodu nebylo vždy dostačující.
 

Narození

 
V tomto roce se narodila Haně Halbiehové, rozené Chmelcové ze Skočic čp. 36, dceruška Lucie.
 

Úmrtí

 
Zemřelo v tomto roce v naší obci a dalších obcích spadajících pod M. Nár. Výbor Skočice šest osob a sice:
Ludmila Našincová, Lidmovice nar. 1912
Rudolf Bedi, Skočice nar. 1942
Anežka Danielová[,] Krašlovice nar. 1912
Anna Říhová[,] Krašlovice nar. 1910
Jan Chmelec[,] Skočice nar. 1914
Růžena Bártová[,] Vitice nar. 1914
 
Svatba v tomto roce ve Skočicích nebyla.
 

Práce v obci

 
Poslední zápis z roku 1988 opravuji. Po předchozím vymalování ambitů kostela v r. 1988, se velká oprava kostela ve Skočicích provedla v roce 1989, za finančního, ale i pracovního přispění farníků ze všech přifařených obcí. Kostel se z venku celý oškrabal, naštukoval, kolem celého kostela nové okapy, pokrývači provedli velkou opravu střechy. Zůčastnili[!] se i horolezci ze Strakonic, kteří opravili utržený hromosvod a utržený plech na věži kostela. Natěrači provedli nátěry jak zvenku, tak i uvnitř kostela. Sedlář nám provedl potažení lavic molitanem a červeným sametem. Všechny přípravné a pomocné práce provedlo asi 25 farníků ze všech farních obcí zdarma. A protože jsme fasádu našeho kostela udělali bílou, s radostí jsme všichni hleděli, jak náš Skočický[!] kostelíček svítí do krásné Jihočeské[!] krajiny.
 
V této době patří Skočická[!] farnost k nejlepším, nejen ve vikariátě, ale i v celé diecézi.
 
V roce 1989 byla též dostavěna bytovka J.Z.D. na Veverů zahradě, proti budově místní pošty. Bytovka má 6 bytových jednotek a 1 garsonku. Až na jeden byt[,] se vše obsadilo rodinami, které se do Skočic přistěhovaly.
 

Politická situace

 
Vláda komunistického “Temna“ pokračovala i v tomto roce dál, ale od jara jakoby paprsky svobody - i když jen nesmělé-, přece jen z tohoto temna vystupovaly a národ se začal hlásit o svá ztracená práva. Za práva a svobody nejen věřících, ale celých našich národů se postavil zvláště náš statečný, celým světem uznávaný primas český, kardinál, František Tomášek.
 
Po prohlášení Papeže[!] Jana Pavla II., že bude splněna dávná touha Čechů a bl. Anežka Česká bude prohlášena za svatou, naše naděje na uvolnění se ještě zvětšily. Kanonisace byla určena na 12. listopad v Římě. Věřícím bylo slíbeno, že se mohou zúčastnit tohoto krásného vyhlášení. Dokonce byla jmenovaná oficiální státní delegace. Této, zcela vyjímečné[!] události se zůčastnilo [!] asi 10.000 Čechoslováků. Za naší Skočickou[!] farnost se svatořečení v Římě zůčastnil[!] pan Křížek Ladislav z Vitic.
 

Sametová Revoluce

 
Nadešel 17. listopad 1989. Studenti začali nenásilnou, protestní demonstrací proti komunistické vládě[,] svojí sametovou revoluci, za svobodu a demokracii. Tento den byla tato snaha brutálně potlačena, ale revoluce se už nezastavila a nakonec zvítězila.
 
V naší obci všechno proběhlo v klidu. M. Nár. výbor dál úřadoval v nezměněné sestavě a tak se také mohlo stát, že ještě o vánocích a na konci roku 89 visel ve vývěsní skříňce komunistický plakát[,] vyzývající ke klidu a nerozbíjení republiky. Lidé ovšem nechtěli rozbíjet republiku, ale chtěli republiku novou, svobodnou, založenou na spravedlnosti a lásce. Tak se tedy skončil ten slavný rok 1989. Dej Bůh, aby nové, svobodně zvolené vedení naší krásné vlasti, splnilo oprávněné a s touhou očekávané požadavky našeho lidu a naše krásná československá republika zůstala už vždy jen svobodná, dobrá Matka našeho lidu.
 
[] – poznámka přepisovatele
 
 
Obec Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz